Knee Surgery & Related Research : eISSN 2234-2451 / pISSN 2234-0726

Cited by CrossRef (17)

 1. Yuangang Wu, Yi Zeng, Qinsheng Hu, Mingyang Li, Xianchao Bao, Jian Zhong, Bin Shen. Blood loss and cost-effectiveness of oral vs intravenous tranexamic acid in primary total hip arthroplasty: A randomized clinical trial. Thrombosis Research 2018;171:143
  https://doi.org/10.1016/j.thromres.2018.10.006
 2. Duan Wang, Hao-Yang Wang, Chang Cao, Ling-Li Li, Wei-Kun Meng, Fu-Xing Pei, De-Hua Li, Zong-Ke Zhou, Wei-Nan Zeng. Tranexamic acid in primary total knee arthroplasty without tourniquet: a randomized, controlled trial of oral versus intravenous versus topical administration. Sci Rep 2018;8
  https://doi.org/10.1038/s41598-018-31791-x
 3. Guorui Cao, Jinwei Xie, Zeyu Huang, Qiang Huang, Guo Chen, Yiting Lei, Hong Xu, Fuxing Pei. Efficacy and safety of multiple boluses of oral versus intravenous tranexamic acid at reducing blood loss after primary total knee arthroplasty without a tourniquet: A prospective randomized clinical trial. Thrombosis Research 2018;171:68
  https://doi.org/10.1016/j.thromres.2018.09.054
 4. Lu-kai Zhang, Jian-xiong Ma, Ming-jie Kuang, Jie Zhao, Bin Lu, Ying Wang, Xin-long Ma, Zheng-rui Fan. The efficacy of tranexamic acid using oral administration in total knee arthroplasty: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Surg Res 2017;12
  https://doi.org/10.1186/s13018-017-0660-6
 5. Kannan Sridharan, Gowri Sivaramakrishnan. Tranexamic Acid in Total Knee Arthroplasty: Mixed Treatment Comparisons and Recursive Cumulative Meta-Analysis of Randomized, Controlled Trials and Cohort Studies. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2018;122:111
  https://doi.org/10.1111/bcpt.12847
 6. Jeff Gadsden. Enhanced Recovery for Orthopedic Surgery. International Anesthesiology Clinics 2017;55:116
  https://doi.org/10.1097/AIA.0000000000000161
 7. Fei Wang, Kun-Chi Zhao, Ming-Ming Zhao, Dong-Xu Zhao. The efficacy of oral versus intravenous tranexamic acid in reducing blood loss after primary total knee and hip arthroplasty. Medicine 2018;97:e12270
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000012270
 8. Peipei Guo, Zike He, Yanhua Wang, Fuqiang Gao, Wei Sun, Wanshou Guo, Zirong Li, Liming Cheng. Efficacy and safety of oral tranexamic acid in total knee arthroplasty. Medicine 2018;97:e0587
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000010587
 9. Guoli Li, Yue Zhang, Jinliang Teng. Efficiency and safety of oral tranexamic acid in total joint arthroplasty: A meta-analysis of randomized controlled trial. International Journal of Surgery 2017;47:148
  https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2017.09.020
 10. Jeffrey Yates, Iris Perelman, Simonne Khair, Joshua Taylor, Jacinthe Lampron, Alan Tinmouth, Elianna Saidenberg. Exclusion criteria and adverse events in perioperative trials of tranexamic acid: a systematic review and meta-analysis. Transfusion 2019;59:806
  https://doi.org/10.1111/trf.15030
 11. Lu-kai Zhang, Jian-xiong Ma, Ming-jie Kuang, Jie Zhao, Ying Wang, Bin Lu, Lei Sun, Xin-long Ma. Comparison of oral versus intravenous application of tranexamic acid in total knee and hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Surgery 2017;45:77
  https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2017.07.097
 12. Huazhang Xiong, Yi Liu, Yi Zeng, Yuangang Wu, Bin Shen. The efficacy and safety of combined administration of intravenous and topical tranexamic acid in primary total knee arthroplasty: a meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Musculoskelet Disord 2018;19
  https://doi.org/10.1186/s12891-018-2181-9
 13. Ze-Yu Luo, Hao-Yang Wang, Duan Wang, Kai Zhou, Fu-Xing Pei, Zong-Ke Zhou. Oral vs Intravenous vs Topical Tranexamic Acid in Primary Hip Arthroplasty: A Prospective, Randomized, Double-Blind, Controlled Study. The Journal of Arthroplasty 2018;33:786
  https://doi.org/10.1016/j.arth.2017.09.062
 14. Hua Li, Liqun Bai, Yunhai Li, Zhiyuan Fang. Oral tranexamic acid reduces blood loss in total-knee arthroplasty. Medicine 2018;97:e12924
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000012924
 15. Lei Wang, Jian-gang Cao, Jun Liu. Comparison between oral and intravenous application of tranexamic acid for total hip arthroplasty: a meta-analysis. Journal of Comparative Effectiveness Research 2019;8:423
  https://doi.org/10.2217/cer-2018-0120
 16. Yale A. Fillingham, Dipak B. Ramkumar, David S. Jevsevar, Adolph J. Yates, Peter Shores, Kyle Mullen, Stefano A. Bini, Henry D. Clarke, Emil Schemitsch, Rebecca L. Johnson, Stavros G. Memtsoudis, Siraj A. Sayeed, Alexander P. Sah, Craig J. Della Valle. The Safety of Tranexamic Acid in Total Joint Arthroplasty: A Direct Meta-Analysis. The Journal of Arthroplasty 2018;33:3070
  https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.031
 17. Yale A. Fillingham, Dipak B. Ramkumar, David S. Jevsevar, Adolph J. Yates, Peter Shores, Kyle Mullen, Stefano A. Bini, Henry D. Clarke, Emil Schemitsch, Rebecca L. Johnson, Stavros G. Memtsoudis, Siraj A. Sayeed, Alexander P. Sah, Craig J. Della Valle. The Efficacy of Tranexamic Acid in Total Knee Arthroplasty: A Network Meta-Analysis. The Journal of Arthroplasty 2018;33:3090
  https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.04.043